2 jaar garantie           Advies op maat           0161-222130

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor zakelijke klanten

Bedrijfsinformatie voor overeenkomsten

Uw contractspartner bij alle overeenkomsten die via de website www.turbinshop.nl (hierna: "Website") worden gesloten, is:

Turbin B.V. ("Turbin", "wij" of "ons")
Kempenbaan 36
5121 DM Rijen
Tel.: 0161-222130
E-Mail: info@turbin.nl

KvK nummer: 51436256
Btw-identificatienummer: NL850014177B01

 

 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden, alsmede alle andere voorwaarden en documenten waaraan in deze voorwaarden wordt gerefereerd (hierna: "Voorwaarden"), zijn van toepassing op alle overeenkomsten en overige (rechts)handelingen tussen Turbin B.V. en zakelijke klanten, niet zijnde consumenten (hierna: "Afnemer", "u", of uw"). Lees deze Voorwaarden aandachtig voordat u een product en/of dienst besteld en print deze Voorwaarden uit voor latere raadpleging.

1.2 De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Afnemer is uitgesloten, tenzij Turbin B.V. de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

1.3 Onze Website richt zich enkel op Afnemers in Nederland. De Voorwaarden zijn derhalve van toepassing op de verkoop en verzending van Turbin B.V. producten binnen Nederland. Door via onze Website producten en/of diensten te bestellen garandeert u dat: 1) u bevoegd bent een rechtsgeldige overeenkomst te sluiten, 2) u tenminste 18 jaar oud bent; en 3) u inwoner bent van Nederland of daar gevestigd bent.

 1. OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle offertes en aanbiedingen (op de Website), daaronder begrepen de Turbin B.V. nieuwsbrieven, zijn vrijblijvend en binden Turbin B.V. niet tenzij anders aangegeven. Een bestelling van Afnemer vormt slechts een aanbod tot het kopen van een product en dient uitdrukkelijk door Turbin B.V. te worden geaccepteerd. Een Overeenkomst komt pas tot stand indien en voor zover Turbin B.V. een bestelling heeft geaccepteerd door het sturen van een orderbevestiging (per email) met de inhoud van de Overeenkomst en/of binnen 5 dagen na de bestelling een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst.

2.2 Alle opgaven op de Website van getallen, maten, gewichten, beschrijvingen en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan, doch dienen enkel om de producten te identificeren en gelden slechts bij benadering, zolang ze niet uitdrukkelijk schriftelijk door Turbin B.V. zijn bevestigd. Duidelijke vergissingen, zoals calculatie-, schrijf- en zetfouten in aanbiedingen, offertes, prospecten, publicaties, folders, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van Turbin B.V., binden Turbin B.V. niet. Getoonde of verstrekte (proef-)modellen of tekeningen zijn slechts niet-bindende aanduidingen van de betreffende producten. Garanties over de kwaliteit, duurzaamheid, functie en geschiktheid voor een bepaald gebruik zijn enkel bindend indien door Turbin B.V. expliciet aangegeven, in bijvoorbeeld de technische specificaties van een product. Aanbiedingen door ons geven geen eigenschappen van de producten weer.

2.3 Indien de bestelde producten niet meer leverbaar zijn, is Turbin B.V. gerechtigd een vervangend soortgelijk product van dezelfde kwaliteit aan te bieden. In dergelijke gevallen zal Turbin B.V. eerst contact opnemen voor toestemming van Afnemer. Indien Afnemer niet akkoord gaat met het vervangende product, kan de order worden geannuleerd en zal Turbin B.V. zorgdragen voor het ophalen van het product en restitutie van het aankoopbedrag.

 1. LEVERINGSTERMIJNEN EN RISICO-OVERGANG

3.1 Leveringstermijnen en -tijden worden door Turbin B.V. zoveel mogelijk in acht genomen, doch zijn niet bindend. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake of op opschorting van zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3.2 Levering van artikelen vindt alleen plaats na controle en goedkeuring van de klantgegevens van Afnemer. Indien de gegevens bijvoorbeeld niet in overeenstemming blijken te zijn met artikel 1.1 van deze Voorwaarden, kan Turbin B.V. de overeenkomst annuleren. U zult hierover per email of brief worden geïnformeerd.

3.3 De leveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, zoals omschreven in artikel 2.1 van deze Voorwaarden.

3.4 Levering vindt plaats (door een transportbedrijf) aan het door de Afnemer opgegeven adres, of een door Afnemer aangegeven Turbin B.V.-vestiging. Indien u bij aflevering aan een opgegeven adres bij de eerste afleverpoging niet aanwezig bent, ontvangt u een niet-thuis bericht en kunt u contact opnemen met de vervoerder voor het maken van een nieuwe afspraak. Soms wordt een voorstel gedaan voor een tweede leveringspoging of wordt het product bij buren worden afgegeven, indien deze zich bereid verklaren het product voor u in ontvangst te nemen.

3.5 Turbin B.V. behoudt zich het recht voor om op gerechtvaardigde gronden deelleveringen te doen.

3.6 Het risico op de artikelen gaat over bij de aflevering van de artikelen door Turbin B.V. aan de expediteur, de vervoerder, of enige andere voor het vervoer aangewezen derde. Dit geldt tevens voor deelleveringen of de levering van diensten (of download van digitale content). Indien levering van de artikelen wordt vertraagd door de Afnemer, dan is hij zonder ingebrekestelling in verzuim vanaf het moment dat Turbin B.V. heeft aangegeven dat de artikelen gereed zijn voor verzending. Turbin B.V. is in dat geval gerechtigd de artikelen voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan of deze aan een derde te verkopen. De Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wegen van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan deze derde.

 1. PRIJZEN, BETALING EN EIGENDOM

4.1 Alle prijzen zijn netto prijzen (exclusief BTW) in Euro. Additionele kosten, zoals vervoer, zullen afzonderlijk op de Website worden vermeld.

4.2 Een factuur met de product-, vervoer- en additionele kosten wordt samen met de opdrachtbevestiging per email aan het bij ons bekende e-mailadres verstuurt.

4.3 Het eigendom van de artikelen gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens de Overeenkomst aan Turbin B.V. verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.

4.4 Voordat het eigendom van de artikelen op de Afnemer is overgegaan, is deze niet gerechtigd de artikelen te vervreemden, te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren.

4.5 Indien en zolang Turbin B.V. eigenaar van de artikelen is, zal de Afnemer Turbin B.V. onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de artikelen in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de artikelen. Bovendien zal de Afnemer op Turbin B.V.' eerste verzoek Turbin B.V. mededelen waar de artikelen zich bevinden en, indien gewenst, Turbin B.V. toegang verschaffen tot de artikelen.

4.6 Bij beslag op (een deel van) de artikelen, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de Afnemer, zal de Afnemer onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Turbin B.V..

4.7 Indien en voor zover de Afnemer de overeengekomen prijs voor de geleverde artikelen niet heeft betaald, is de Afnemer, indien hij de door Turbin B.V. geleverde artikelen aan een derde heeft doorgeleverd, verplicht op het eerste verzoek van Turbin B.V. alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht ten behoeve van Turbin B.V. op alle vorderingen van de Afnemer op die derde uit hoofde van die doorlevering, zulks onverminderd de overige rechten van Turbin B.V. uit hoofde van de Overeenkomst of de wet.

 

 1. GARANTIE/KLACHTEN

5.1 Indien Turbin B.V. artikelen aan de Afnemer levert die Turbin B.V. van diens toeleveranciers heeft verkregen, geldt de inhoud en omvang van de garantie, de garantietermijn en de (overige) garantievoorwaarden zoals gesteld door die toeleveranciers. Turbin B.V. is nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de Afnemer gehouden dan die waarop Turbin B.V. ten opzichte van die toeleveranciers aanspraak kan maken. Voor Turbin B.V. ' eigen merkartikelen gelden de garantievoorwaarden als weergegeven in artikel 5.2 tot 5.9 van deze Voorwaarden.

5.2 Indien de Afnemer een beroep doet op een wettelijke of door Turbin B.V. gegeven garantie, dient de Afnemer zo spoedig mogelijk na ontdekking doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het product, of indien het een verborgen gebrek betreft binnen 14 dagen nadat ontdekking voor het eerst mogelijk was, Turbin B.V. schriftelijk te informeren over het gebrek, bij gebreke waarvan Afnemer geen rechten meer kan ontlenen aan de garantie. Voor wat betreft klachten inzake aan houdbaarheid gebonden artikelen (zoals bijvoorbeeld levensmiddelen) dient betreffende klacht binnen 48 uur na aflevering gemeld te worden. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan Afnemer geen rechten ontlenen.

5.3 De garantie op Turbin B.V.' eigen merkartikelen houdt in dat artikelen, die materiaal- en/of confectiefouten vertonen, binnen de garantietermijn gratis worden gerepareerd of worden vervangen, een en ander ter discretie van Turbin B.V.. Indien reparatie of vervanging, gezien de kosten, redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Turbin B.V. als uiterste remedie de koopprijs restitueren.

5.4 Na melding van een gebrek dient de Afnemer Turbin B.V. in staat te stellen het desbetreffende product te onderzoeken. Inspectie naar het defecte product geschiedt op de plaats waar het product zicht bevindt of ten kantore van Turbin B.V., een en ander ter discretie van Turbin B.V.. Kosten voor het retourneren van het product zijn voor rekening van Turbin B.V.. Indien de klacht echter niet gegrond blijkt, dient Afnemer de kosten voor de retourzending te dragen.

5.5 Afnemer dient Turbin B.V. een redelijke termijn te gunnen om het onderzoek te verrichten en het product te repareren, te vervangen, of de koopprijs te restitueren.

5.6 De garantietermijn is afhankelijk van het artikel en wordt door Turbin B.V. per product (soort) bepaald. Een aldus vervangen c.q. teruggenomen (onderdeel van een) product wordt (weer) eigendom van Turbin B.V. en dient bij Turbin B.V. te worden ingeleverd.

5.7 Buiten de garantie vallen gebreken aan de goederen die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak, zoals bijvoorbeeld schades ontstaan tijdens transport door Afnemer, verkeerd of onzorgvuldig gebruik, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Turbin B.V. enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het artikel zijn verricht c.q. aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het artikel.

5.8 Indien Turbin B.V. onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft doen herstellen, het desbetreffende artikel heeft vervangen, of de koopprijs heeft gerestitueerd, is zij ter zake van haar garantieverplichtingen volledig gekweten en zal Turbin B.V. niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

5.9 Na het constateren van enig gebrek is Afnemer verplicht om na het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende artikelen onmiddellijk te doen staken en voorts om het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van verdere schade.

 1. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

6.1 Turbin B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van de Afnemer of een derde, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijf- of milieuschade.

6.2 Turbin B.V. voldoet aan de eisen zoals gesteld in de warenwetregeling levensmiddelen. Turbin B.V. is niet aansprakelijk voor transport van levensmiddelen, of gevolgen daarvan, door de Afnemer, ook niet als vervoer geschiedt met behulp van door Turbin B.V. geleverd materiaal.

6.3 De aansprakelijkheidsuitsluiting als genoemd in artikel 6.1 en 6.2 van deze Voorwaarden is niet van toepassing indien de schade bij Afnemer is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Turbin B.V. of haar leidinggevend personeel.

6.4 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet/grove schuld van Turbin B.V. zal Afnemer Turbin B.V. vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten en zal hij Turbin B.V. alle schade, waaronder begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden die Turbin B.V. lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

6.5 Afnemer is verplicht het oplopen van verdere of andere schade, voor zover redelijkerwijs mogelijk, te beperken.

6.6 Voor zover wettelijk toegestaan is de verjaringstermijn voor het instellen van schadevorderingen tegen Turbin B.V. beperkt tot één (1) jaar.

 1. RUILEN/ANNULEREN

7.1 U heeft het recht uw bestelling te annuleren of te ruilen binnen een termijn van 14 dagen nadat u, of een derde door u aangewezen partij niet zijnde de vervoerder, de producten heeft ontvangen. Uw beslissing om de overeenkomst te annuleren moet middels een duidelijke (schriftelijke) verklaring (bijvoorbeeld via een brief, email of telefoon) aan ons: Turbin B.V. Nederland BV, t.a.v. Afdeling Customer Service, Kempenbaan 36, 5121 DM Rijen email: info@turbinshop.nl worden kenbaar gemaakt, welke uiterlijk op de laatste dag van de herroeppingstermijn dient te worden verstuurd.

7.2 Turbin B.V. is alleen gehouden een verzoek tot ruilen of annulering van de bestelling te honoreren indien de Afnemer binnen deze periode het verzoek indient en tegelijkertijd overlegt:

 • betalingsbewijs of aankoopnota, dan wel in geval van rembours de vrachtbrief van het gekochte artikel;
 • het ongebruikte en onbeschadigde, complete product;
 • de oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking van het product;
 • het complete niet ingevulde garantiebewijs.

7.3 U heeft geen recht op annulering of ruilen van de bestelling bij:

 • afgeprijsde producten of producten die onderdeel zijn van een promotionele actie (voucher, actie, promotie, etc.)
 • producten die uit de oorspronkelijke verpakking zijn gehaald;
 • volgens specificaties van de Afnemer vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Afnemer, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

7.4 Indien u een beroep doet op uw recht tot het ruilen of annuleren van de bestelling, dienen de betreffende producten met alle geleverde toebehoren onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat u aan ons kenbaar heeft gemaakt de bestelling te willen ruilen of annuleren, in ons bezit te zijn. Na overleg met de afdeling Customer Service kan worden overeengekomen dat Turbin B.V. de producten (kosteloos) ophaalt, of deze kunnen worden afgeleverd bij een Turbin B.V. vestiging, danwel dat u de producten dient terug te zenden. Indien u besluit de producten zelf te retourneren, zijn de kosten voor retour voor uw eigen rekening.

7.5 Turbin B.V. is niet gehouden gekochte producten te ruilen, indien het artikel, naar het oordeel van Turbin B.V., gebruikt of beschadigd is, of enige verandering heeft ondergaan.

 1. VERZUIM/ONTBINDING

8.1 Indien de Afnemer, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst of deze Voorwaarden mocht voortvloeien, is de Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Turbin B.V. gerechtigd:

 • de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld.
 • de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Turbin B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de aan Turbin B.V. verder toekomende rechten.

8.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de Afnemer, staking of liquidatie van het bedrijf van de Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met de Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Turbin B.V. de Afnemer binnen een redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Turbin B.V. zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de aan Turbin B.V. verder toekomende rechten.

8.3 In elk van de in artikel 8.1 en 8.2 van deze Voorwaarden genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Turbin B.V. op de Afnemer onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, is de Afnemer gehouden tot onmiddellijke teruggave van de artikelen en heeft Turbin B.V. het recht om de terreinen en gebouwen van de Afnemer te betreden teneinde die artikelen in bezit te nemen.

 1. PRIVACY

9.1 Bij het gebruik van onze Website, het plaatsen van een order, en/of het uitvoeren van een Overeenkomst, kan Turbin B.V. gebruik maken van uw persoonlijke informatie.

 1. COMMERCIELE EMAILS

10.1 Wanneer u zich op onze website registreert, kunt u er voor kiezen om promotionele e-mails te ontvangen. Op een later moment kunt u zich weer op elk moment afmelden (opt-out) voor het ontvangen van promotionele e-mails door op de link onderaan de e-mails te klikken, of uw account instellingen op de Website te wijzigen. Het kan enkele dagen duren voordat uw afmelding is verwerkt. U zult dan geen promotionele e-mails meer ontvangen totdat u uw instellingen weer hebt gewijzigd.

 1. OVERMACHT

11.1 Indien Turbin B.V. door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Turbin B.V. onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Turbin B.V. kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, stagnatie of andere problemen bij de productie door Turbin B.V.' toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

11.2 Indien enige overmachtstoestand twee maanden of langer heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 1. RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTER

12.1 Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

12.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet andere door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat Turbin B.V. het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de Afnemer aanhangig te maken bij andere (rechterlijke) instanties, die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

 1. OVERIGE BEPALINGEN

13.1 Alle kosten, gerechtelijk en/of buitengerechtelijk, die Turbin B.V. moet maken als gevolg van niet nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst, of welke relatie dan ook met Afnemer, zijn geheel voor reke­ning van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen.

13.2 Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van Turbin B.V. zal de rechten en bevoegdheden van Turbin B.V. onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

13.3 Zonder uitdrukkelijke toestemming van Turbin B.V. is het Afnemer niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden. Turbin B.V. is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden

13.4 Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige werking toe.

13.5 Turbin B.V. heeft het recht deze Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen, bijvoorbeeld naar aanleiding van veranderingen in de markt, de technologie, betaalmogelijkheden, wetgeving en de mogelijkheden van ons systeem. Uw Overeenkomst met ons wordt beheerst door de Voorwaarden die ten tijde van de betreffende bestelling van toepassing waren, of indien Turbin B.V. u nadien van de wijziging op de hoogte brengt doch voordat de orderbevestiging is verzonden en u in zo'n geval niet binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het bericht heeft laten weten dat u niet met de wijziging van de Voorwaarden akkoord gaat.